Poglądy i opinie

Digital skills for process designing

The digital transformation in both the social and business fields requires the development of new skills related to the use and implementation of contemporary IT technologies, which provide the basis for Industry 4.0. One of the main concepts of these changes is the automation and robotization of business processes. The design, implementation and use of solutions in this field require appropriate skills. Therefore, it is necessary to identify gaps in digital skills and reduce them with adequate training and development. The main objective of the paper is to identify both current gaps and future needs for digital design skills to support and understand the automation of business processes. A survey was carried out in manufacturing companies from six European countries. Its results have enabled us to create a future-oriented digital design competence framework that addresses the requirements of process design and automation in the Factory of the Future.

See: Jurczuk, A., & Florea, A. (2022). Future-Oriented Digital Skills for Process Design and Automation. Human Technology, 18(2), 122–142. https://doi.org/10.14254/1795-6889.2022.18-2.3

 

Najpierw reaktywnie - analiza przyczyn niespójności procesów biznesowych

Punktem wyjścia do realizacji projektów usprawnień powinno być zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb i istniejących problemów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem komplementarnych, rzetelnych metod. Muszą one być jednoznacznie zdefiniowane, zrozumiałe oraz powszechnie akceptowane przez organizację. Są to kluczowe aspekty fazy inicjalizacji tego typu przedsięwzięć. Symptomem braku spójności procesów wywołanej określonymi problemami przedsiębiorstwa jest niespełnianie oczekiwań jego klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Niespójność procesów biznesowych można zdefiniować w sposób syntetyczny jako utrudnienie i/lub rozbieżność w zakresie wykonywania, rozumienia, zarządzania występującą w procesach biznesowych przedsiębiorstwa i wymagającą, zdaniem ich interesariuszy, wyeliminowania bądź zminimalizowania skutków jej oddziaływania. Oznacza ona niedopasowanie do wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa powodowane brakiem spójności w zakresie strategii, procesów, zasobów ludzkich, kultury organizacji, technologii, konstytuujących jego progres dojrzałości procesowej.

Do indetyfikacji przyczyn niespójności procesów biznesowych można wykorzystać podejście reaktywne. Może ono stanowić uzupełnienie praktyk zawartych w modelach dojrzałości i mapach drogowych doskonalenia procesów, szczególnie na pierwszym i drugim poziomie dojrzałości procesów organizacji.

Patrz:
Jurczuk, A. (2019). Wieloaspektowa identyfikacja i typologia źródeł niespójności procesów biznesowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.