Szkolenia/Konferencje

Cykl seminariów warsztatowych pt. Wyzwania zarządzania 5.0.

Celem seminariów jest stworzenie platformy do dyskusji na temat wyzwań stojących przed organizacjami w dobie digitalizacji i automatyzacji, deficytu kapitału społecznego oraz ciągłej potrzebie adaptacji do zmieniających się oczekiwań klientów i kooperantów. Z założenia seminaria służą wyminie wymiany doświadczeń z tego zakresu pomiędzy reprezentantami różnych środowisk naukowych oraz przedstawicielami biznesu i administracji.

Organizatorem seminarium jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstok oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Patronat medialny nad seminarium sprawuje Przegląd Organizacji.


Zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów wystąpień. Propozycje tematów wystąpień należy przesłać na adres: tnoik.bialystok@pb.edu.pl.

Najciekawsze prace, wskazane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w Przeglądzie Organizacji. Czasopismo prezentuje kluczowe dla współczesnego zarządzania zagadnienia.

Seminarium odbywa się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Udział w seminarium jest bezpłatny.