Reactive approach for cause analysis of business processes inconsistency

2016-08-21

Determinantą sukcesu projektów doskonalenia procesów jest rzetelna i kompleksowa identyfikacja przyczyn problemów. Jej wyniki mogą wspierać etap definiowania zakresu priorytetowych zmian i ułatwić wybór sposobu postępowania adekwatnego do zdiagnozowanych źródeł problemów. Symptomem  niespójności procesów wywołanej wystąpieniem określonych problemów jest niespełnianie oczekiwań jego klienta wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. Do identyfikacji przyczyn niespójności jest wykorzystywane, zależnie od poziomu dojrzałości organizacji podejście reaktywne i proaktywne.

Patrz: Jurczuk A., Reaktywne podejście do analizy przyczyn niespójności procesów biznesowych, Przegląd Organizacji 3/2016.