Ocena zrozumienia notacji modelowania procesów biznesowych

2015-05-17

 

Jedną z kluczowych kwestii koniecznych do rozważenia na etapie opracowywania modelu procesu biznesowego jest wybór adekwatnej notacji modelowania procesów biznesowych (Business Process Modelling Technique, BPMT). Adekwatność notacji oznacza, że model zbudowany według jej wytycznych posiada odpowiedni potencjał informacyjny i użytkowy spełniający oczekiwania wszystkich jego użytkowników. Z perspektywy analizy i dokumentowania procesu owa adekwatność notacji powinna zapewnić osiągnięcie zakładanego celu opracowania modelu, czytelność jednoznaczność modelu procesu a przede wszystkim wysoki stopień zrozumienia modelu przez jego odbiorcę/dostawcę. BPMT powinna umożliwiać budowę modeli, które mogą stanowić podstawę do komunikacji użytkowników o różnych profilach (np. menadżer, kierownik produkcji versus analityk IT, programista). Ponadto stosowana notacja powinna być intuicyjna oraz zapewniać elastyczność interpretacyjną modelu.
 
Prowadzone w Polsce od 2014 roku badania przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Białostockiej w zakresie oceny zrozumienia notacji modelowania w kontekście kompetencji procesowych umożliwiły identyfikację notacji postrzeganej jako najłatwiejszej do zrozumienia oraz identyfikację cech decydujących o wyborze notacji. Diagnozie poddano trzy notacje wykorzystywane do modelowania procesów biznesowych: EPC, BPMS i BPMN. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano rekomendacje wyboru notacji dla projektów, których modelowanie procesów wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, zbudowania ich świadomości procesowej.
 
© All Rights Reserved
 
Prezentacja i omówienie szczegółowych wyników badań w artykule:
 

 

The easiest-to-understand notation is identified, as well as the attributes determining the choice of this notation as the easiest to understand. Three notations used in business process modelling have been subjected to diagnosis: EPC, BPMS and BPMN. Based on the results of these analyses, recommendations have been formulated for organisations where process modelling requires the involvement of all employees and where process awareness needs to be developed. Using an intuitive notation may contribute to improved communication between users representing different professional profiles and translate into a higher effectiveness of organisational changes.