Czy możesz być liderem projektu?

2014-01-12

W dniach 20-21 listopada br. w Łodzi odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczne i ekonomiczne problemy zarządzania projektami" zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk i Clark University. Jednym z zagadnień poruszonym w jej trakcie była rola i kompetencje lidera projektu.

Do dziesięciu kluczowych kompetencji kierownika projektu zdaniem m.in. podlaskich menadżerów należy zaliczyć (Dziekoński K. Jurczuk A., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 11, Część I, ss. 37-49):

1. Umiejętność podejmowania decyzji;

2. Umiejętność komunikowania się;

3. Umiejętność motywowania członków zespołu;

4. Umiejętność formułowania celu;

5. Umiejętność oceny skutków działań;

6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów;

7. Inteligencja;

8. Umiejętność organizacji pracy;

9. Orientacja na cele;

10. Umiejętność pracy w zespole.

Do istotnych cech osobowościowych lidera projektu należy zaliczyć także kreatywność, uczciwość, otwartość, empatię i ambicję. Modele komptencji oraz kwestie motywacji i zaufania w zespołach projektowych zostały przedstawione w publikacjach uczestników Konferencji.

W trakcie obrad uczestnicy wskazali także krytyczne czynniki decydujące o efektywności pracy zespołów projektowych oraz zidentyfikowali kluczowe ekonomiczno-społeczne problemy zarządzania projektami. Pytaniem otwartym pozostaje nadal kwestia związku projektu i procesu. Czy projekt jest procesem?

Odpowiedź obszerniejsza na postawione pytanie znajduje się m.in. w publikacji: Społeczne problemy zarządzania projektami, red. Tadeusz Listwan, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV – Zeszyt 11.