Supply value chain integration - szansa czy moda?

2014-04-22

Kreowanie wartości w łańcuchu dostaw jest zagadnieniem coraz cześciej pojawiającym się w publikacjach z dziedziny zarządzania łańcuchem dostaw. Tematyka ta została poruszona m.in. w artyklule Teresy M. McCarthy-Byrne i , Johna T. Mentzera "Integrating supply chain infrastructure and process to create joint value".

 
W publikacji autorzy przedstawiają nową perspektywę tego problemu – integrację infrastruktury logistycznej z procesami logistycznymi. Celem integracji jest osiągnięcie zjawiska synergii prowadzącej do zwiększenia efektu kreowanej wartości.
Autorzy przeprowadzili badania (w formie wywiadu strukturalizowanego) wśród 23 amerykańskich przedsiębiorstw. Pozyskane dane posłużyły do stworzenia modelu SVCI (supply value chain integration). Model pozwolił zidentyfikować elementy łańcucha dostaw, w których procesy integracji prowadzą do synergicznego przyrostu wartości:
  • Wspólne prognozowanie (collaborative forecasting) oparte na wymianie informacji wiodących do konsensusu przy określeniu przyszłych potrzeb partnerów,
  • Infrastruktura SVCI zdefiniowana jako „środki dzielone przez partnerów zainteresowanych kreowaniem wartości poprzez udział we wspólnej wymianie (dóbr)”; współdzielenie zasobów dotyczy trzech obszarów infrastruktury (technologicznej, ludzkiej i wiedzy).
Z przedstawionych w artykule badań wynikają następujące implikacje dla zarządzających łańcuchami dostaw:
  • Wdrożenie SVCI pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez kreowanie otoczenia ułatwiającego (w stosunku do konkurencji) klientom wymianę;
  • Procesy zaopatrzenia i dystrybucji są często odseparowane organizacyjnie w firmach-uczestnikach łańcucha dostaw; procesy te powinny podlegać wspólnemu zarządzaniu w warunkach współpracy i kooperacji;
  • Wspólna troska (concern) w relacjach w ramach łańcucha dostaw pozwala na uzyskanie znacznych korzyści finansowych oraz tworzenie satysfakcjonujących, równoprawnych i produktywnych.
 
Teresa M. McCarthy-Byrne, John T. Mentzer, Integrating supply chain infrastructure and process to create joint value, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 41, No. 2, 2011, pp. 135-161