Ewaluacja procesów logistycznych

2014-05-07

Świadomość, że o pozycji konkurencyjnej w okresie ciągłych i dynamicznych zmian rynku decyduje efektywność i elastyczność procesów sprawia, że ich ewaluacja staje się jednym z kluczowych zagadnień zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Odzwierdleniem rangi tego problemu jest artykuł „Narzędzia oceny procesów logistycznych”, autorstwa Michała Adamczyka, Romana Domańskiego, Piotra Cyplika i Żanety Pruskiej z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (Log Forum, Issue 9 (4) 2013) .
 
Do oceny procesów logistycznych autorzy zaproponowali integrację dwóch koncepcji: podejścia procesowego i zarządzania dynamicznego. Wybór tych koncepcji należy uznać za trafny i zgodny z aktualnymi trendami. Proces oceny jest poprzedzony przeglądem literatury przedmiotu i wyborem atrybutów podlegających ocenie. Autorzy wybrali trzy podstawowe atrybuty procesu: koszt, czas i jakość oraz przyporządkowali tym atrybutom narzędzia ich oceny. Wybór atrybutów wydaje się uzasadniony – czas i jakość są ważne z perspektywy logistycznej obsługi klienta.
Do prezentacji procesu oceny Autorzy stworzyli prosty przykładowy model badawczy z zastosowaniem narzędzi modelowania i symulacji (iGrafx). Autorzy zaproponowali trzy różne modele (szeregowy, równoległy i hybrydowy), modele były zróżnicowane ze względu na koszty procesu i czas. Rezultaty symulacji wykazały różnice kosztów całkowitych pomiędzy wariantami procesu, aczkolwiek nieznaczne (ok. 10%). Różnice te wskazują na potencjalne oszczędności możliwe do osiągnięcia w warunkach realnej działalności biznesowej.
Artykuł można polecić studentom kierunku logistyka jako materiał dydaktyczny pogłębiający ich wiedzę z dziedziny modelowania procesów biznesowych, a ukierunkowanie na procesy w ramach łańcucha dostaw jest dodatkową zaletą publikacji.
 
Dostęp do artykułu: http://www.logforum.net